Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Η διαχείριση των αποβλήτων των ελαιουργείων

Η διαχείριση των αποβλήτων των ελαιουργείων είναι μια δύσκολη υπόθεση ακόμη στη χώρα μας. Η ομάδα μας κατάφερε με τη συνεργασία και άλλων ομάδων πλεον να αποδείξει οτι η σκόνη που παράγεται απο τα απόβλητα ελαιουργείων και περιέχει πολυφαινόλες του ελαιολάδου. δημιουργεί ενα πρόσθετο στην τροφή των κοτόπουλων που βελτιώνει την ανάπτυξη τους και βελτιώνει το προφιλ της ποιοτητας του κρεατος. Ταυτοχρονα δημιουργεί την πρωτη υλη απο λειτουργικα κοτοπουλα για παρασκευη κρεατοσκευασματων για ανθρωπους με ειδικες διατροφικες αναγκες. Πχ καρκινοπαθεις, διαβητικοι, παιδιά ,αθλητες. Ηδη μια μεγαλη εταιρεία απο τις ΗΠΑ , ενδιαφερεται για το προιον, που κυκλοφορει πλεον και στο διαδικτυο. NCBI.NLM.NIH.GOV

Author information

Abstract

The aim of the study was to examine the effects of a polyphenolic powder from olive mill wastewater (OMWW) administered through drinking water, on chickens' redox status. Thus, 75 chickens were divided into three groups. Group A was given just drinking water, while groups B and C were given drinking water containing 20 and 50 μg/ml of polyphenols, respectively, for 45 days. The antioxidant effects of the polyphenolic powder were assessed by measuring oxidative stress biomarkers in blood after 25 and 45 days of treatment. These markers were total antioxidant capacity (TAC), protein carbonyls (CARB), thiobarbituric acid reactive species (TBARS) and superoxide dismutase activity (SOD) in plasma, and glutathione (GSH) and catalase activity in erythrocytes. The results showed that CARB and TBARS were decreased significantly in groups B and C, and SOD decreased in group B compared to that in group A. TAC was increased significantly in group C and GSH was increased in group B, while catalase activity was increased in groups B and C compared to that in group A. In conclusion, this is the first study showing that supplementation of chickens with polyphenols from OMWW through drinking water enhanced their antioxidant mechanisms and reduced oxidative stress-induced damage.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΚΟΥΓΚΛΗ

Σκοπός της μελέτης ήταν να εξεταστούν οι επιδράσεις μιας πολυφαινολικής σκόνης από λυματολάσπη (OMWW) που χορηγείται μέσω πόσιμου νερού, στην οξειδοαναγωγική κατάσταση των κοτόπουλων. Έτσι, 75 κοτόπουλα χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Στην ομάδα Α χορηγήθηκε μόνο πόσιμο νερό, ενώ στις ομάδες Β και C χορηγήθηκε πόσιμο νερό που περιείχε 20 και 50 μg / ml πολυφαινόλες, αντίστοιχα, για 45 ημέρες. Οι αντιοξειδωτικές επιδράσεις της πολυφαινολικής σκόνης αξιολογήθηκαν με μέτρηση των βιοδεικτών οξειδωτικού στρες στο αίμα μετά από 25 και 45 ημέρες θεραπείας. Αυτοί οι δείκτες ήταν ολική αντιοξειδωτική ικανότητα (TAC), πρωτεϊνικά καρβονύλια (CARB), αντιδραστικά είδη θειοβαρβιτουρικού οξέος (TBARS) και δραστικότητα υπεροξειδίου δισμουτάσης (SOD) στο πλάσμα και δραστηριότητα γλουταθειόνης (GSH) και καταλάσης σε ερυθροκύτταρα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα CARB και TBARS μειώθηκαν σημαντικά στις ομάδες Β και C και η SOD μειώθηκε στην ομάδα Β σε σύγκριση με αυτή της ομάδας Α. Η TAC αυξήθηκε σημαντικά στην ομάδα C και η GSH αυξήθηκε στην ομάδα Β, ενώ η δραστικότητα της καταλάσης αυξήθηκε των ομάδων Β και Γ σε σύγκριση με την ομάδα Α. Συμπερασματικά, αυτή είναι η πρώτη μελέτη που δείχνει ότι η συμπλήρωση κοτόπουλων με πολυφαινόλες από το OMWW μέσω πόσιμου νερού ενίσχυσε τους αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς τους και τις μειωμένες βλάβες που προκλήθηκαν από οξειδωτικό στρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου