Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

«Τα βότανα στη ζωή μας»

Στις 11 & 12 Μαΐου το σεμινάριο εκπαιδευτικών:

Συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές , επιμορφωτές-επιμορφούμενους, γιατί η Ελλάδα με την πλούσια χλωρίδα και τα σπάνια ενδημικά φυτά που υπάρχουν πρέπει να τα προβάλλουμε, αξιοποιήσουμε, διαδόσουμε ,διασώσουμε και χρησιμοποιήσουμε. Η φύση μας τα έδωσε τόσο απλόχερα και εμείς τα περιφρονούμε. Στα παιδικά μου μαθητικά χρόνια είχαμε το σχολικό μας κήπο, που μαθαίναμε την καλλιεργειά του, τη χρήση του και τη βιωματική μάθηση των φυσιογνωστικών μαθημάτων.Νόμος 4397/1929 - ΦΕΚ 309/Α/24-08-1929

Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄
Σχολικοί κήποι.
Άρθρο 13

1.Παρ’ εκάστω δημοτικώ σχολείω ιδρύεται και καλλιεργείται σχολικός κήπος, ως παράρτημα αυτού, χάριν της διδασκαλίας των φυσιογνωστικών μαθημάτων και προς απόκτησιν υπό των μαθητών προκαταρκτικών γνώσεων καλλιεργείας της γης. Κατάλληλος έκτασις γης προς ίδρυσιν σχολικού κήπου, εάν δεν έχη ιδίαν το σχολείον, χορηγείται δωρεάν υπό της Κοινότητος εν η λειτουργεί το σχολείον.
Προς απόκτησιν καταλλήλου εκτάσεως γης δύναται να γίνη και αναγκαστική απαλλοτρίωσις, ενεργουμένη κατά τας διατάξεις του νόμου 2442.
2.«Δια την περίφραξιν του χώρου, την αγοράν εργαλείων, σπόρων, λιπασμάτων, κλπ. παρέχονται εφ’ άπαξ υπό του Δημοσίου δραχμαί μέχρι πέντε χιλιάδων δι’ έκαστον ιδρυόμενον κήπον κατ’ απόφασιν του Υπουγρου μετά γνώμην του οικείου Επιθεωρητού, δραχμαί δε πεντακόσιαι κατ’ έτος δια την συντήρησιν εκάστου κήπου.
Τα ποσά ταύτα καταβάλλονται εκ του σχολικού Ταμείου, εις ο παρέχεται ετησίως επιχορήγησις εκ μέρους του Κράτους ίση προς τα άνω ποσά εν αρχή του σχολικού έτους δια καταστάσεων προς το αρμόδιον ταμείον, συντασσομένων υπό του οικείου Επιθεωρητού των δημοτικών σχολείων.
Προς τούτο αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ προς ίδρυσιν μεν σχολικών κήπων και μέχρι της ιδρύσεως κήπων εις πάντα τα σχολεία, πίστωσις εκ δρχ. 2.000.000 κατ’ έτος, προς συντήρησιν δε αυτών η απαιτουμένη κατά τ’ ανωτέρω πίστωσις, βάσει των εν τω Κράτει λειτουργούντων κήπων.
Εκ της τελευταίας ταύτης πιστώσεως δύναται να διατίθεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού της Παιδείας χρηματικόν ποσόν προς ενίσχυσιν σχολικών κήπων, συντηρουμένων υπό κοινοτήτων ή σωματείων. Το ποσόν τούτο δεν δύναται να υπερβή το δια την συντήρησιν εκάστου κρατικού σχολικού κήπου οριζόμενον ετησίως ποσόν και καθορίζεται αναλόγως του αριθμού των υπό του σωματείου συντηρουμένων κήπων.
Η επιχορήγησις προς ενίσχυσιν σχολικών κήπων, ως και νυκτερινών σχολών συντηρουμένων υπό σωματείων ή κοινοτήτων, καταβάλλεται εκ του Δημοσίου ταμείου δια χρηματικού εντάλματος, εκδιδομένου εφάπαξ υπό του Υπουργείου της Παιδείας επ’ ονόματι της συντηρούσης τον σχολικόν κήπον ή την νυκτερινήν σχολήν κοινότητος ή σωματείου».


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Ίδρυσις Εργαστηρίων και Σχολικών Βιβλιοθηκών
Άρθρο 14.

1.Χάριν της διδασκαλίας της χειροτεχνίας αναγράφεται εν τω Προϋπολογισμώ ποσόν ουχί κατώτερον των 1000 δραχμών κατά σχολείον κατ’ έτος δι’ αγοράν εργαλείων και υλικών διδασκαλίας. Κατά το πρώτον έτος αναγράφεται πίστωσις ενός εκατομμυρίου, αυξανομένη κατά τα επιόντα δια της αυξήσεως των προικοδοτουμένων σχολείων.
2.Ομοίως δι’ ίδρυσιν μικρών εργαστηρίων φυσικής και χημείας αναγράφεται εν τω Προϋπολογισμώ πίστωσις δραχ. 2000 εφάπαξ κατά σχολείον. Δια το πρώτον έτος αναγράφεται πίστωσις ουχί κατωτέρα των δύο εκατομμυρίων.
3.Προς ίδρυσιν σχολικών βιβλιοθηκών και πλουτισμόν αυτών αναγράφεται κατ’ έτος πίστωσις 200 δραχμών κατά σχολείον. Κατά το πρώτον έτος αναγραφήσεται πίστωσις 200.000 δραχμών, αυξανομένη κατά τα επιόντα.
«4.Τα κατά τ’ ανωτέρω επιχορηγούμενα σχολεία εκάστης εκπαιδευτικής περιφερείας ορίζονται δι’ αποφάσεως του Υπουργείου της Παιδείας, προτάσει του οικείου Επιθεωρητού των δημοτικών σχολείων κατά την λήξιν του σχολικού έτους, η δε επιχορήγησις εκάστου καταβάλλεται εφάπαξ και εξ ολοκλήρου εις το οικείον σχολικόν ταμείον δια καταστάσεων προς τον αρμόδιον ταμίαν συντασσομένων υπό του Επιθεωρητού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄
Περί κατωτέρων Γεωργικών σχολείων.
Άρθρο  25

Σκοπός των κατωτέρων Γεωργικών σχολείων είναι η γεωργική πρακτική μόρφωσις εκείνων, οίτινες μέλλουσι να επιδοθώσιν εις το επάγγελμα του γεωργού, είτε ως καλλιεργηταί των ιδίων κτημάτων, είτε ως εργάται γεωργοί εις ξένα κτήματα ή γεωργικάς επιχειρήσεις.
Άρθρο 26
Η φοίτησις εις τα άνω σχολεία είναι διετής. Όπου αι τοπικαί συνθήκαι επιβάλλουσι, δύναται να προστεθή και τρίτη ειδική τάξις κλάδου τινός της γεωργίας ή γεωργικής βιομηχανίας.
Άρθρο 27
Τα εν τω κατωτέρω γεωργικώ σχολείω διδασκόμενα μαθήματα είναι: Γεωργία, κτηνοτροφία, δενδροκομία και κηπουρική, γεωργική βιομηχανία, αμπελουργία, μελισσοκομία, σηροτροφία και κτηνοτροφία, στοιχεία υγιεινής και στοιχεία κτηνιατρικής, προς τούτοις δε και μαθήματα γενικής μορφώσεως, νέα ελληνικά, θρησκευτικά, ιστορία, πρακτική αριθμητική και γεωμετρία.
Άρθρο  28
Τα κατώτερα γεωργικά σχολεία διακρίνονται εις τρία είδη, αναλόγως των κατά τόπους κρινομένων επικρατεστέρων κλάδων της γεωργίας, Α) εις σχολεία με ειδικότητα την μεγάλην καλλιέργειαν, Β) εις σχολεία με ειδικότητα την κτηνοτροφίαν και Γ) εις σχολεία με ειδικότητα την δενδροκομίαν και αμπελουργίαν.
Άρθρο  29
1.Το είδος του σχολείου και το αναλυτικόν πρόγραμμα αυτού καθορίζεται δια Π.Δ/τος κατόπιν προτάσεως του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.
2.Το δε λεπτομερές πρόγραμμα της διδασκαλίας και της κατανομής των ωρών του ημερησίου προγράμματος και της εν γένει διαθέσεως του χρόνου των μαθητών δι’ έκαστον σχολείον αναλόγως της ειδικότητός του και των εποχών του έτους κανονίζεται υπό του συλλόγου του σχολείου δια πράξεως αυτού εγκρινομένης υπό του Υπουργού της Παιδείας.
Άρθρο  30
Κατά τας θερινάς διακοπάς δεν διακόπτονται αι εργασίαι του σχολείου, γίνονται όμως μόνον πρακτικαί ασκήσεις και παρέχονται υπό της διευθύνσεως άδειαι απουσίας εις τους μαθητάς εκ περιτροπής εις το ήμισυ του όλου αριθμού των μαθητών εκάστης τάξεως. Ομοίως άδειαι απουσίας εκ περιτροπής παρέχονται εις το τεχνικόν προσωπικόν του σχολείου υπό του Υπουργείου.
Άρθρο  31
«1.Το διδακτικόν και βοηθητικόν προσωπικόν των κατωτέρων γεωργικών σχολείων αποτελείται εκ του Διευθυντού, αποφοίτου ανωτέρας γεωπονικής σχολής, ημετέρας ή ξένης δημοσίας ή ανεγνωρισμένης, εκτελούντος και την λογιστικήν υπηρεσίαν, δύο επιμελητών γεωπόνων, αποφοίτων μέσης γεωργικής σχολής ημετέρας ή ξένης δημοσίας ή ανεγνωρισμένης, ενός πτυχιούχου της Φιλολογίας και εν ελλείψει τούτου πτυχιούχου της Θεολογίας ή διδασκάλου των θεωρητικών μαθημάτων, εκ δύο εργατών ημερομισθίων, ενός φύλακος επί βαθμώ και μισθώ κλητήρος α΄ τάξεως και ενός υπηρέτου επί βαθμώ και μισθώ κλητήρος δ΄ τάξεως.
2.Εν οις σχολείοις προστίθεται και τρίτη τάξις ειδική δύναται να προστεθή εις το τεχνικόν προσωπικόν και εις ειδικός γεωπόνος επί βαθμώ και μισθώ αναλόγως προς τα προσόντα του.
3.Ως διευθυνταί γεωργικών σχολείων εν ελλείψει γεωπόνων αποφοίτων ανωτέρας γεωπονικής σχολής δύνανται να διορίζωνται και δημοδιδάσκαλοι μετεκπαιδευθέντες επί διετίαν εις το κατά τον Νόμ. 3600 λειτουργούντα γεωργικό φροντιστήριο. Ούτοι αναβαθμίζονται και προάγονται και καθ’ όλο απολαύουσι των αυτών προνομίων και οι μετεκπαιδευθέντες επί διετίαν εις το Πανεπιστήμιον δημοδιδάσκαλοι. Ως επιμεληταί δε γεωπόνοι δύνανται να διορίζωνται και δημοδιδάσκαλοι μετεκπαιδευθέντες επί εν έτος εις γεωργικά φροντιστήρια, διατηρούντες τον βαθμόν και μισθόν, ον είχον εν τη δημοτική εκπαιδεύσει και προαγόμενοι κατά τας διεπούσας τους δημοδιδασκάλους διατάξεις.
Τα της επί διετίαν μετεκπαιδεύσεως των δημοδιδασκάλων εις το Γεωργικό Φροντιστήριο, εις α δύνανται να υπαχθώσι και οι κατά το παρόν έτος προς ετησίαν μετεκπαίδευσιν προσκεκλημένοι, κανονίζονται εκάστοτε δια Δ/τος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών της Γεωργίας και Παιδείας. Η πρόσκλησις προς μετεκπαίδευσιν γίνεται ανά δύο έτη.
5.Εις γεωργικά σχολεία, μη έχοντα διευθυντήν γεωπόνον απόφοιτον ανωτέρας γεωργικής σχολής και λειτουργούντα πλησίον της έδρας γεωπόνου υπαλλήλου της γεωργικής υπηρεσίας του Κράτους, δύναται ν’ ανατεθή εις τούτον η διδασκαλία ωρισμένων γεωργικών μαθημάτων υπό του Υπουργού της Παιδείας και μετά σύμφωνον γνώμην του Υπουργού της Γεωργίας, επί επιμισθίω 300 δραχμών κατά μήνα δι’ εκάστην καθ’ εβδομάδα ώραν διδασκαλίας και επί καταβολή των δαπανωμένων οδοιπορικών των εξόδων άνευ ημερησίας αποζημιώσεως. Ούτος έχει και την γενικήν εποπτείαν του σχολείου.
6.Οι ως άνω διευθυνταί των γεωργικών σχολείων ή ως επιμεληταί γεωπόνοι υπηρετούντες είτε είναι απόφοιτοι γεωργικών σχολών είτε προέρχονται εκ μετεκπαιδευθέντων δημοδιδασκάλων λαμβάνουν το εις τους γεωπόνους τους υπαγομένους εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου της Γεωργίας παρεχόμενον τεχνικόν επίδομα.
7.Οι διευθυνταί των γεωργικών σχολείων, εφόσον είναι απόφοιτοι ανωτέρας γεωπονικής σχολής ημετέρας ή ξένης, έχουν τον αυτόν βαθμόν και μισθόν με τους πτυχιούχους του Πανεπιστημίου λειτουργούς της μέσης εκπαιδεύσεως, προαγόμενοι κατά τας διεπούσας τους λειτουργούς τούτους διατάξεις μέχρι και του βαθμού του τμηματάρχου α΄ τάξεως.
8.Οι δε επιμεληταί γεωπόνοι έχουν τον αυτόν βαθμόν και μισθόν με τους πτυχιούχους διδασκαλείων δημοτικής εκπαιδεύσεως δημοδιδασκάλους, προαγόμενοι κατά τας διεπούσας τούτους διατάξεις μέχρι και του βαθμού του εισηγητού.
9.Οι πτυχιούχοι της Φιλολογίας, Θεολογίας και των θεωρητικών μαθημάτων έχουν τον αυτόν βαθμόν και μισθόν με τους υπηρετούντας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως, προάγονται δε κατά τας διεπούσας τούτους διατάξεις μέχρι και του βαθμού του τμηματάρχου α΄ τάξεως δυνάμενοι να μετατεθούν επί τω βαθμώ αν έχουν εις τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως.
10.Ο χρόνος της υπηρεσίας των διευθυντών των γεωργικών σχολείων αποφοίτων ανωτέρας γεωπονικής σχολής και των επιμελητών γεωπόνων εν τοις κατωτέροις γεωργικοίς σχολείοις λογίζεται δια τε την προαγωγήν και την σύνταξιν ως χρόνος εν τη γεωργική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, ο δε χρόνος υπηρεσίας του πτυχιούχου της Φιλολογίας, Θεολογίας και των θεωρητικών μαθημάτων ως χρόνος υπηρεσίας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως».
Άρθρο  32
«Ο διορισμός εις τα γεωργικά σχολεία των τε διευθυντών και επιμελητών γεωπόνων γίνεται δια Π.Δ/τος προκαλουμένου υπό του Υπουργού της Παιδείας, ο δε των φυλάκων και υπηρετών υπό του διευθυντού του σχολείου δια πράξεως αυτού δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτελουμένης και προ της δημοσιεύσεώς της.
Οι αναγκαιούντες εκάστοτε εργάται του σχολείου προσλαμβάνονται υπό του διευθυντού επί ημερομισθίω κανονιζομένω δια πράξεως του Συλλόγου των διδασκόντων.
Αι μεταθέσεις και προαγωγαί του διδακτικού προσωπικού των γεωργικών σχολείων γίνονται δια Π.Δ/τος κατόπιν προτάσεως του εκπαιδευτικού Συμβουλίου.
Η μετάθεσις δημοδιδασκάλου μετεκπαιδευθέντος εις γεωργικά φροντιστήρια και ως διευθυντού ή επιμελητού γεωπόνου εν γεωργικοίς σχολείοις υπηρετούντος εις κενάς θέσεις δημοτικών σχολείων είτε της αυτής περιφερείας είτε άλλης, γίνεται δια πράξεως του Υπουργού της Παιδείας, προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.
Αι πειθαρχικαί ποιναί και απολύσεις επιβάλλονται εις το διδακτικόν προσωπικόν των γεωργικών σχολείων, καθ’ ον τρόπον και καθ’ ας περιπτώσεις και εις τους λειτουργούς της μέσης εκπαιδεύσεως».
Άρθρο  33
Καθήκοντα επιθεωρητού επί των γεωργικών σχολείων ασκεί ο οικείος νομογεωπόνος, εις την περιφέρειαν του οποίου λειτουργεί το γεωργικόν σχολείον ως και οι οικείοι επιθεωρηταί των γεωργικών υπηρεσιών του Κράτους, υποβάλλοντες αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν διαταγής του Υπουργού ή του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου σχετικάς εκθέσεις περί της ικανότητος του προσωπικού και της καθόλου λειτουργίας του σχολείου.
Τον εν τοις γεωργικοίς σχολείοις υπηρετούντα φιλόλογον ή θεολόγον καθηγητήν ή διδάσκαλον των θεωρητικών μαθημάτων επιθεωρεί ο οικείος γενικός επιθεωρητής της μέσης εκπαιδεύσεως.
Τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερησία αποζημίωσις των επιθεωρητών των γεωργικών σχολείων καταβάλλονται εκ του προϋπολογισμού του Υπουργείου της Παιδείας».
Άρθρο  34
1.Προς ίδρυσιν κατωτέρου γεωργικού σχολείου ή μετατροπήν άλλου σχολείου εις γεωργικόν απαιτείται, όπως η οικεία κοινότης ή οργανισμός τις προσφέρη κατάλληλον αγρόκτημα εκτάσεως 5 τουλάχιστον στρεμμάτων.
Άρθρο  35
1.Εν η περιπτώσει είναι αδύνατος η δωρεάν εξεύρεσις καταλλήλου αγροκτήματος δύναται να γίνη απαλλοτρίωσις τοιούτου κατά τας προς χρήσιν εκπαιδευτηρίων περί απαλλοτριώσεως κειμένας διατάξεις.
2.Το τίμημα του απαλλοτριωτέου κτήματος καταβάλλεται είτε υπό των υπό του σχολείου εξυπηρετουμένων πέριξ κοινοτήτων είτε υπό του Δημοσίου.
Άρθρο  36
«Δια την ίδρυσιν κατωτέρων γεωργικών σχολείων αναγράφεται πίστωσις εν τω προϋπολογισμώ εφάπαξ μεν δρχ. 15.000 κατά σχολείον δια την αγοράν εργαλείων κλπ., κατ’ έτος δε και εφόσον οι πόροι του σχολικού ταμείου δεν εξαρκούν 3000 δραχμαί κατά σχολείον προς αγοράν σπόρων, λιπασμάτων κλπ.
Εκ των ποσών τούτων το μεν πρώτον καταβάλλεται εφάπαξ δια χρηματικού εντάλματος, εκδιδομένου επί αποδόσει λογαριασμού υπό του Υπουργείου της Παιδείας επ’ ονόματι του διευθυντού του σχολείου, το δε δεύτερον υπό του σχολικού ταμείου, εις ο παρέχεται υπό του Κράτους ετησία συνδρομή ίση προς το άνω ποσόν δια χρηματικού εντάλματος υπό του Υπουργείου της Παιδείας εκδιδομένου».
Άρθρο  37
1.Οι μαθηταί εκάστης τάξεως του γεωργικού σχολείου δεν δύνανται να υπερβώσι τους τριάκοντα.
2.Γεωργικόν σχολείον έχον κατωτέρους των 20 μαθητών εν όλω, εάν είναι διτάξιον, και των 30, εάν είναι τριτάξιον, καταργείται.
Άρθρο  38
Το υλικόν καταργουμένου σχολείου ως και η περιουσία του σχολικού ταμείου περιέρχεται εις το σχολικόν ταμείον του δημοτικού σχολείου της κοινότητος.


Παρασκευή 11 Μαΐου 2018
Ίδρυμα Γεωπονικών Επιστημών (ΙΓΕ), Λεωφ. Κηφισίας 182, Κτήμα Συγγρού
17.00-17.30
Προσέλευση-Εγγραφές-Χαιρετισμοί
17.30-18.00
Ο βοτανικός πλούτος της χώρας μας
Μέρμυγκας Διονύσης, Περιβαλλοντολόγος, Υπεύθυνος Βοτανικού Τομέα Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
18.00-18.30
Χρήσεις ευρέως γνωστών αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών- Κανονιστικές διατάξεις-Ασφάλεια
Δρ. Σκαλτσά Ελένη, Καθηγήτρια
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φαρμακευτικής,
Τομέας Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων
18.30-19.00
Διάλειμμα
19.00-19.30
Επιστήμη των πολιτών και περιβαλλοντική εκπαίδευση για την αειφορία. Ερευνώ-συμμετέχω-μαθαίνω για ζητήματα βιοποικιλότητας
Δασκολιά Μαρία Αν. Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
19.30-20.00
Σχολικός κήπος
Σωτηροπούλου Δήμητρα, Δρ. Γεωπονικών Επιστημών, Διευθύντρια ΕΠΑ.Λ. Αναβρύτων
20.00-20.30
Η ενασχόληση με το χώμα και η επίδρασή του στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση
Μπαλωτής Γιώργος, Δρ Γεωπονικών Επιστημών, Διευθυντής ΙΓΕ
20.30-21.00
Συζήτηση-Κλείσιμο εργασιών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
«Τα βότανα στη ζωή μας»
Σάββατο 12 Μαΐου 2018
ΙΓΕ -  ΕΠΑΛ Αναβρύτων
9.30-10.00
Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στο ΙΓΕ με θέμα τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Φασουλάκη Ανδρονίκη Γεωπόνος, Msc, Εκπαιδεύτρια περιβαλλοντικών προγραμμάτων ΙΓΕ
10.00-10.30
Τα φυτά στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
Ιακωβίδου-Αλευρά Λίλυ, Βιολόγος, Υπεύθυνη εκπαιδευτικού τμήματος Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
10.30-12.00
Υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων Α κύκλος
«Ανακαλύπτουμε τα βότανα παίζοντας με υπαίθριες δραστηριότητες στο δάσος Συγγρού»
Δημοπούλου Μαρία, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Α Αθήνας
Τσίγκου Αλεξάνδρα, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής
Αναγνώριση αρωματικών ή και φαρμακευτικών βοτάνων και άλλων αυτοφυών ειδών χλωρίδας. Χαρακτηριστικά, ιδιότητες και φαρμακευτικές χρήσεις
Μπαλιούσης Ευάγγελος Δρ Βιολογίας, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής
Πολλαπλασιασμός αρωματικών φυτών- εγκατάσταση βοτανόκηπου
Σωτηροπούλου Δήμητρα, Δρ. Γεωπονικών Επιστημών, Διευθύντρια ΕΠΑΛ Αναβρύτων
Αξιολόγηση της γνωστικής διαδικασίας μέσω παιχνιδιού διάδρασης και σκυταλοδρομία γνώσης. Τρέξε-βρες
Φασουλάκη Ανδρονίκη, Γεωπόνος, Msc, Εκπαιδεύτρια Περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο ΙΓΕ
12.00-12.30
Διάλειμμα
12.30-14.00
Υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων Β  κύκλος
Βιωματικά εργαστήρια με βότανα της ελληνικής γης
Η ιστορική διαδρομή των βοτάνων από την αρχαιότητα ως σήμερα-Βότανα και αρωματικά φυτά: Υγεία-ευεξία-ομορφιά
Τσίχλη Σταυρούλα, Φιλόλογος, Med,
Κουτρούμπα Ζωή, Φιλόλογος,
Λιάπη Ελένη, Φιλόλογος,
Χατζηελευθερίου Εμμανουήλ Γεωλόγος, MSc, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Α Αθήνας
Οι δέκα μικροί δίχειλοι
Βαλλιανάτου Ειρήνη, Δρ Βιολογίας, Συστηματικός Βοτανικός-Φυτοκοινωνιολόγος
Μυρίζω και αναγνωρίζω
Περτσουκλής Κων/νος Δρ Γεωπονικών Επιστημών
Περτσουκλή Τσόπελα Στυλιανή Εκπαιδευτικός
Αναγνώριση αρωματικών φυτών και Αγενής πολλαπλασιασμός
Μπαλωτής Γιώργος, Δρ Γεωπονικών Επιστημών, Διευθυντής ΙΓΕ
14.00-15.00
Παρουσίαση εργαστηρίων
15.00-15.30
Kλείσιμο σεμιναρίου-Αποχαιρετισμός
                                     ΠΗΓΗ://perdipevath.blogspot.gr/2018/03/11-125.html

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-14.ΑΙΩΝΟΒΙΕΣ ΕΛΙΕΣ-ΣΑΠΟΥΝΙ-ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-14
TOY ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
 Για 13 συνεχή χρόνια το δημοτικό σχολείο Βαλύρας έχει δημιουργήσει και συμμετάσχει σε 8 εκθέσεις ζωγραφικής και πολλές δράσεις-δραστηριότητες.
 Για τη σχολική χρονιά 2013-14   η ΣΤ Τάξη του δημοτικού σχολείου Βαλύρας υλοποιεί 9 διαφορετικά προγράμματα με συντονιστή το Δάσκαλο Βασίλη Καράμπελα   και οι συμμετέχοντες μαθητές της έκτης τάξης του σχολείου είναι:.
Αναστασία Αυγερινού
Αγγελος και Γιαννης Αθανασακόπουλος
Ανδρέας Βαβάσης
Ανδρέας Κωλέτσης
Έρης Μάναρη
Λαουράλα Σάλλα και
Μερόπη Οικονόμου
1.       Ελιά, η θυγατέρα του Ήλιου και για δεύτερη χρονιά στο δίκτυο της ελιάς.
2.       Πολύχρωμες Διαδρομές (Ζωγραφική-Εικαστικά).
3.       Ποιότητα Ζωής.
4.       Σχολική Βία.
      5. Γέφυρες  κτίσουμε, Φράγματα γκρεμίζουμε.
       6.Αν Εγώ ήμουν Συ (Διαφορετικότητα).
      7. Πετρογέφυρα Μεσσηνίας.
    8.  Φιλοαναγνωσία.
      9. Αρχαίο Δράμα.
Η Παρουσίαση- Έκθεση Προγραμμάτων, έγινε στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, από 4-8 Ιουνίου 2014, και στο προαύλιο του δημοτικού σχολείου Βαλύρας, με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, με ταυτόχρονη παρουσίαση θεατρικών δρώμενων ,από όλες τις τάξεις του σχολείου.
Στις τρεις δράσεις καταγραφή αιωνοβίων ελιών, η επίσκεψη στο γεφύρι της Μαυροζούμενας και την παρασκευή σαπουνιού, οι μαθητές που συμμετείχαν προβληματίστηκαν, στεναχωρήθηκαν για την αδιαφορία της οργανωμένης πολιτείας, που δεν διασώζει-συντηρεί-προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μας. Έκαναν προτάσεις το μάθημα να γίνεται βιωματικό για δύο εβδομάδες βάζοντας στόχους-πρόγραμμα το τι θα ιδούν και το τι θα μάθουν.Έμαθαν για τη χλωρίδα-πανίδα της περιοχής, που η τάξη με κανέναν τρόπο δε δίνει στους μαθητές τη βιωματική μάθηση.Διαπίστωσαν όπως θα φανεί και στις φωτογραφίες , ότι οι ανθρωποι δεν σέβονται το περιβάλλον και το ποτάμι έχει γίνει σκουπιδότοπος από πολλούς. Το μαγγανοπήγαδο Νόρια για να το φωτογραφήσουμε,που είναι δίπλα  απο το γεφύρι της Μαυροζούμενας, δεν φαίνεται καν, γιατί είναι καλλυμένο απο μια αγροσυκιά και οι αιρετοί τοπικοί άρχοντες δεν του έχουν δώσει σημασία.Για τις αιωνόβιες ελιές το χάρηκαν που σκαρφάλωσαν,φωτογράφησαν,προσδιόρισαν τις γεωγραφικές τους συντεταγμένες και από την άλλη στεναχωρήθηκαν, για την εγκατάλλειψη των κτημάτων που δεν έχουν καθαριστεί, και σε περίπτωση πυρκαγιάς, θα καούν όλα αυτά τα αιωνόβια δένδρα, που είναι κληρονομιά πολλών ετών.Στη δραστηριότητα αυτή συναντήσαμε και έναν μπούρμπουνα, ο οποίος μέσα στις κακαράτζες των προβάτων ,γέννησε τα αυγά του και τις διαμορφώνει σε μπάλλα, ώστε η κοπριά να ειναι προστατευμένη αεροστεγώς-υδατοστεγώς, με σκοπό όταν τα αυγά ,γίνουν σκουλήκια νά έχουν έτοιμη τροφή να επιβιώσουν.Λόγο της κίνησης η φωτογραφία είναι λίγο θαμπεί.
Τέλος με το αρωματικό σαπούνι τα παιδιά το χάρηκαν γιατί συμμετείχαν όλα στη διαδικασία παρασκευής τους, πήραν τα συγχαρητήρια από τους υπεύθυνους στην εκδήλωση που έγινε στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας, και πολλά  από τα παιδιά αυτά μαθαίνουν στο επιχειρείν.Το ευχάριστο μήνυμα της περιβαλλοντικής είναι ότι τα παιδιά σέβονται,αγαπούν και προστατεύουν το περιβάλλον και όταν μεγαλώσουν θα γίνουν ενεργοί πολίτες.Διαπιστώνεται οτι η μαγεία της περιβαλλοντικής ελκύει τα παιδιά και παλιοί μαθητές επισκέπτονται το σχολείο,νοσταλγώντας αυτές τις δράσεις.
Σε άλλες τρείς νέες αναρτήσεις θα βάλλουμε τις υπόλοιπες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, του δημοτικού σχολείου Βαλύρας, το οποίο έχει ενεργό δράση στα περιβαλλοντικα-πολιτιστικά δρώμενα της περιοχης.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΑΣ ΜΕ ΠΟΠΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ
Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑΣ
Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΑΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑΣ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΕΙΝΑΙ ΧΩΜΑΤΕΡΗ
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ
Η ΛΙΒΕΛΟΥΛΑ ΜΕ ΦΟΝΤΟ, ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟ
Η ΣΑΥΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟ ΘΥΜΑ
ΤΑ ΓΑΡΓΑΡΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΝΟΡΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, ΠΟΥ ΠΟΤΙΖΕ ΤΟ ΚΤΗΜΑ
ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΝΟΡΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, ΠΟΥ ΠΟΤΙΖΕ ΤΟ ΚΤΗΜΑ
Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ,ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΝΟΡΙΑ
ΤΑ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΝΟΡΙΑ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑΣ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟ-ΕΓΚΑΤΕΛΛΕΙΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ, ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ, ΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΣ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΦΥΤΟ ΤΗ ΡΙΓΑΝΗ,ΠΟΥ ΦΥΤΡΩΝΕΙ ΣΕ ΑΓΟΝΟ ΕΔΑΦΟΣ
ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΙΩΝΟΒΙΑ ΕΛΙΑ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ ΣΤΟ ΣΕΛΙΚΟ-ΞΙΦΑΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΑ ΜΕΡΙΑ
ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΙΩΝΟΒΙΑ ΕΛΙΑ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ ΣΤΟ ΣΕΛΙΚΟ-ΞΙΦΑΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΑ ΜΕΡΙΑ
Ο ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΝΑΣ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΞΙΟ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ
ΕΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΝΑ
 ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΤΟ  <ΚΟΥΡΑΔΙ>
ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΙΩΝΟΒΙΑ ΕΛΙΑ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ ΣΤΟ ΣΕΛΙΚΟ-ΞΙΦΑΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΑ ΜΕΡΙΑ, Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΓΜΑ
ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΕ ΠΟΠ ,ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ
ΤΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 40 ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ.

ΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΟΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ


ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ
1.      1836. Με διάταγμα της  31ης  Δεκεμβρίου 1836 ιδρύθηκαν ως σχολεία Μ.Ε. τα τριτάξια Ελληνικά Σχολεία και τα Τετρατάξια Γυμνάσια.
2.      1919. Με διάταγμα της 19ηςΑυγούστου 1919 και  του νόμου 1067 τα σχολεία της Μ.Ε.  των Νέων Χωρών διατηρήθηκαν όπως ήταν κατά την 21ην Αυγούστου του 1914 ,δηλαδή  Εξατάξια Γυμνάσια, ενώ δεν έθιξε την υπάρχουσα κατάσταση και δημιουργία Ημιγυμνασίων, Παρθεναγωγείων και Αστικών Σχολείων που λειτούργησαν  μέχρι το 1928-29.Το 1920 φοιτούσαν 75000 μαθητές στα γυμνάσια, αποφοιτούσαν 5.500 και εισάγονταν στα πανεπιστήμια 2500.

3.      1929. Με το νόμο 4373\1929 καταργείται το  Τετρατάξιο  Δημοτικό, Ελληνικό και         Τετρατάξιο  Γυμνάσιο και ιδρύονται το εξατάξιο Δημοτικό, Εξατάξιο Γυμνάσιο. Πρακτικό Λύκειο, Σχολές Μέσης Εκπαίδευσης, Ανώτερα Παρθεναγωγεία  και Τριτάξια Αστικά Σχολεία Θηλέων. Γίνεται η κατάργηση 260 ημιγυμνασίων και ελληνικών σχολείων.  Στον κάμπο της Μεσσηνίας  υπήρχαν τότε 4 γυμνάσια 2 στην Καλαμάτα,1 στη Μεσσήνη και 1 στο Μελιγαλά, μια εμπορική σχολή και 1 λύκειο στην Καλαμάτα, 4 αστικά σχολεία Διαβολιτσίου, Ψαρίου, Θουρίας και Ανδρούσης. Καταργήθηκε το ημιγυμνάσιο Βαρυμπόπης ή Μοναστηρίου με το νόμο 4373\1929, το οποίο αναφέρεται σε μαρμάρινη πλάκα που σώζεται κόμη, καθώς και τα ημιγυμνάσια Μαυροματίου, Βαλύρας, Αρφαρών, Αετού  και Άριος, το 1938.
Τα γεωργικά γυμνάσια και κατώτερα ελληνικά γυμνάσια έμειναν ανενεργά και τα μαθηματικά-φυσιογνωστικά-κοσμογραφία ήταν το 20% των ωρών του προγράμματος. Ο ίδιος νόμος αναφέρεται στη δημιουργία και λειτουργία σχολικών κήπων-βιβλιοθηκών και εργαστηρίων. Για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα, στα γενικά αρχεία Καλαμάτας υπάρχουν  πρακτικά και μαθητολόγια, για όλα τα σχολεία της Μεσσηνίας.
4.      1933. Με το νόμο 5874\1933 δημιουργούνται τα Τριτάξια  Αστικά Σχολεία και των 2 φύλων  αντικαθιστώντας τα καταργούμενα Ημιγυμνάσια και Ανώτερα Παρθεναγωγεία.
1937. Με το νόμο770\1937 καταργούνται  όλα τα προηγούμενα και ιδρύονται τα 8τάξια και  5τάξια Γυμνάσια, Πρακτικά Λύκεια και 5τάξια Αστικά Σχολεία. Στην πρώτη τάξη των σχολείων αυτών εγγράφονται κατόπιν εξετάσεων οι κάτοχοι  ενδεικτικού τετάρτης τάξης δημοτικού. Με το νόμο  1800\1937 ιδρύονται τα 3τάξια Αστικά Σχολεία. Η δικτατορία Μεταξά  με το νόμο 952\1937 δημιουργεί τον ΟΕΣΒ, και λειτουργεί το 4χρονο δημοτικό και το 8χρονο γυμνάσιο.     
1939. Με το νόμο 1849\1939 δημιουργήθηκαν   τα 6τάξια γυμνάσια και τα 2τάξια λύκεια
5.      1944. Με το νόμο 1468\1944 καταργούνται τα  2τάξια λύκεια και αυτές οι δύο τάξεις προστίθενται στο  εξαετές γυμνάσιο   η 7η και 8η τάξη.
6.      1951. Με το νόμο 1823\1951 θεσμοθετείται το Γυμνάσιο-Λύκειο και το 1952 λειτουργεί η Σχολή Παπαφλέσσα, στην Καλαμάτα.
7.      1959. Με το νόμο 3981\1959, τα  8τάξια Γυμνάσια γίνονται 6τάξια και η οργάνωση της Τεχνικής και Επαγγελματικής  εκπαίδευσης. Νόμος 3971\1959, περί τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, οργανώσεως της Μ.Ε. και διοικήσεως της παιδείας, με πολλές βασικές καινοτομίες και πολλά νέα τμήματα σπουδών.
8.      1964. Με το νόμο 4379\1964 γίνεται η οργάνωση και διοίκηση της στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης,  και το 1965 γίνονται τα νομοσχέδια για την τεχνική εκπαίδευση και την ίδρυση πανεπιστημίων. 3χρονο γυμνάσιο 3χρονο λύκειο, Ακαδημαϊκό Απολυτήριο, καθιέρωση δημοτικής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με εμπνευστή τον Ευάγγελο Παπανούτσο.  Ιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Με το νόμο 4379 εισάγεται το μάθημα της πατριδογνωσίας, στο δημοτικό σχολείο.
9.      1967-1974. Επιβάλλεται στην Ελλάδα η Χούντα των συνταγματαρχών. Έτσι επανέρχονται τα πριν του 1964 και γίνεται η εκπαιδευτική αντιμεταρρύθμιση, με το σχολείο είναι ξεκομμένο και αποκομμένο από τις σύγχρονες  ανάγκες της κοινωνίας και οικονομίας.  Ο  ΟΕΣΒ (όταν έχω σχολείο βαριέμαι) μετονομάζεται σο ΟΕΔΒ (όταν έχω διάβασμα βαριέμαι).Σήμα κατατεθέν σε όλα τα σχολικά εγχειρίδια είναι ο στρατιώτης με το πουλί φοίνικα που αναγεννάτε  από τις τέφρες του.
10.  1967. Α.Ν.129. Επανέρχεται η καθαρεύουσα, οι εισαγωγικές εξετάσεις στο γυμνάσιο, εξάχρονο γυμνάσιο, επαναφορά διετούς φοίτησης στις παιδαγωγικές ακαδημίες και γίνεται η δημιουργία συμβουλίου ελέγχου και δραστηριοποίηση των ΤΕΑ.
11.  1970. Νόμοι 580\1970 και 652\1970, Ιδρύονται τα  5 ΚΑΤΕΕ και ΟΑΕΔ.
12.  1976\77. Με το νόμο 309\1976 ρυθμίζονται τα διοικητικά-εποπτικά όργανα της εκπαίδευσης ΠΥΣΜΕ-ΑΠΥΣΜΕ-ΕΚΥΣΜΕ,ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ-ΑΚΥΣΔΕ και η οργάνωση-διοίκηση της γενικής εκπαίδευσης. Με το νόμο 576\1977γίνεται η οργάνωση-διοίκηση της  Τεχνικής-Επαγγελματικής εκπαίδευσης  και δημιουργούνται τα ΤΕΛ-ΤΕΣ. Π.Δ. 503\77. Ο υπουργός παιδείας Βασίλειος Κοντογιαννόπουλος έλεγε ότι η εκπαίδευση αποτελεί επένδυση παγίου κεφαλαίου και δημιουργεί το απαιτούμενο, για την οικονομική, κοινωνική, και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, ανθρώπινο δυναμικό.
13.  1975. Ψηφίζεται το Νέο Σύνταγμα.Με το νόμο 186\1975 το ΚΕΜΕ επανιδρύεται στη θέση του Π.Ι., που είχε θεσμοθετηθεί με το νόμο 4379\1964.
14.  1982. Π.Δ.297\1982. Ο νόμος 1304\1982 θεσμοθετεί το σχολικό σύμβουλο και τα καθηκοντά του με το Π.Δ.214\84
15.  1983. Νόμος 1404. Γίνεται η μετονομασία των ΚΑΤΕΕ σε ΤΕΙ και δημιουργείται ο κανονισμός των μαθητικών κοινοτήτων.
16.  1985. Με το νόμο 1566\1985 καθιερώνεται η  δημοτική γλώσσα ,δημιουργείται το  ΕΠΛ με κλάδους-κύκλους και το ΣΕΚ. Γίνεται η δημιουργία μεταλυκειακών, γίνεται η κατάργηση  των γενικών διευθυντών και εισαγωγή του σχολικού συμβούλου, , Νόμος 1232.Καταργείται το ΚΕΜΕ, επανιδρύεται το Π.Ι.
17.  1985. Νόμος 1566. Γίνεται η αντικατάσταση της έκθεσης από το σκέφτομαι και γράφω και η  αντικατάσταση της  πατριδογνωσίας από τη μελέτη περιβάλλοντος στις 4 πρώτες τάξεις του δημοτικού που είχε εισαχθεί  με το ΝΔ 4379\64.
18.  1989. Γίνεται η κατάργηση των παιδαγωγικών ακαδημιών και ενσωματωσή τους στα πανεπιστήμια.
19.  1990. Προεδρικά Διατάγματα 390,392,393\1990, για την οργάνωση και λειτουργία δημοτικού-γυμνασίου-λυκείου, μετά από εθνικό διάλογο. Αρχίζουν οι καταλήψεις στα σχολεία και στο τρίτο γυμνάσιο Πατρών γίνεται η δολοφονία του συναδέλφου Νίκου Τεμπονέρα, τον Ιανουάριο το  1991. Με το νόμο 1892 και 1894 γίνεται η κατάργηση των μεταλυκειακών.
20.  1992. Με το νόμο 2009\1992 γίνεται η ίδρυση των ΙΕΚ και με το νόμο 2003 η ίδρυση οργανισμού επεγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
21.  1993. Με το νόμο 451\1993 εισάγονται τα μαθήματα της Πληροφορικής και Τεχνολογίας στο γυμνάσιο.
22.  1997. Νόμος 2525\1997. Δημιουργείται το ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, γίνεται η κατάργηση της επετηρίδας των καθηγητών, γίνεται ο πρώτος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, το 1998, με τα γνωστά επεισόδια. Δημιουργούνται τα 5 πεδία για τα ΑΕΙ και το σώμα μονίμων αξιολογητών (ΣΜΑ),το οποίο δεν λειτούργησε. Με το νόμο 2640\1997 η  τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση δημιουργεί τα ΤΕΛ-ΤΕΣ.
23.  1998. Με το νόμο 2640\1998καταργούνται τα ΤΕΛ-ΤΕΣ και δημιουργούνται τα ΤΕΕ.
24.  2006. Με το νόμο 3475\2006 τα ΤΕΕ ονομάζονται ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ.

Στη συνέχεια θα γίνουν  4 αναρτήσεις  με θέματα που αφορούν την εκπαίδευση.
1.Θεατρικό της σχολής οικοκυρικών, την εποχή του ’50, από τους νέους και νέες της ΒΑΛΥΡΑΣ.
2. Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση με 3 διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις.
          3. «Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ»   και θα πραγματοποιηθεί ομιλία-έκθεση-παρουσίαση στις 27 Μαιου , ώρα 7μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Μελιγαλά. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 31-5-2011.
4. «Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ-ΘΗΛΕΩΝ ΒΑΛΥΡΑΣ». ΚΑΙ
5. «Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου